Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9486
1,407 views • July 2, 2022

Principal Removed After Demonstrating Slur

NTD News
NTD News
A long-time elementary school principal was removed after complaints that she said a racial slur while teaching students not to use it. The removal has sparked division among the school’s community, leading many to speak out.
Comment 0