Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
68 views • September 22, 2022

UK Government Faces Backlash After Fracking Ban Lift

NTD News
NTD News
The government recently lifted the ban on fracking as a way to secure Britain's energy independence, but it's facing backlash from it's own MPs due to the risk of earthquakes.
Comment 0