Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
53/12203
466 views • December 30, 2022

New Study: 3rd Dose of COVID-19 Vaccine May Worsen Immune Response

NTD News
NTD News
Can a third dose of Pfizer and Moderna vaccines actually worsen immune response against COVID-19? A peer-reviewed study published in Science Immunology last week is causing concern.
Comment 0