Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
55/4436
200 views • November 23, 2022

Americans' Rights Are 'On the Line': Award-Winning Journalist Analyzes UN, G20's Recent Moves

NTD News
NTD News
Award-winning international journalist Alex Newman gives his analysis on 200 countries signing a deal at UN's COP-27 and the G20.
Comment 0