Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
246 views • January 21, 2023

Corte Suprema publica investigación sobre quién filtró el borrador de opinión de Roe v. Wade | EN PRIMERA PLANA LA FILTRACIÓN

En Primera Plana
Bienvenidos a la entrega 529 de 'En Primera Plana' de la NTD.
Comment 0