ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
354 views • July 22, 2022

款項超額和不當使用 加州收回疫情房租補助|今日加州

款項超額和不當使用 加州收回疫情房租補助 加州住房和社區發展部,正試圖向數千名租戶和房東,收回已發放的疫情租金減免補助。當局表示,此舉是來自超額補助和不當使用資金的現象。 根據《沙加緬度蜂報》(Sacramento Bee),加州住房和社區發展部(Housing and Community Development,HCD)表示,向大約5,400名租戶和房東發送了「收回補助」(recapture)的電郵,要求收到中共病毒(COVID-19)租金減免補助的租戶,在補助發放數月後將錢退還。 收款人必須在30至90天內,退還補助。相關單位表示,這項舉措是因為超額補助、租戶不繳錢給房東,以及欺詐現象等。至於被選中退還補助的名單,仍未公布。 2021年3月,加州的疫情房租減免計畫(California COVID-19 Rent Relief Program)開放租戶和房東申請最多18個月的援助,以補貼2020年4月至2022年3月之間的租金與水電費。 數據顯示,截止目前,加州為超過34萬戶家庭提供房租減免補助,每戶平均收到12,065美元。 #疫情房租減免計畫 #收回補助 #租戶和房東 #超額補助 #不當使用資金 #加州住房 #中共病毒 #疫情影響 #繳不出房租 #租金減免 #租金補助 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0