เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
427 views • November 7, 2021

【鐵證如山系列講座】第27集 實際移植規模 Episode 27 The Actual Organ Transplant Scale

內容提要 中共活摘法輪功學員器官是國家規模的犯罪,數量巨大驚人! the CCP’s harvesting of organs from live Falun Gong practitioners is a national-scale crime, and the number is astonishing! 基於上述多方證據,因為是國家犯罪,黨魁下令,有幾十年殺人歷史經驗的基礎,有整個國家機構的投入,有遍佈全國的集中營式的活人器官供體庫的支持,才形成了移植數量爆炸狀態的活摘器官大屠殺!因此,數量規模巨大,超越人們的想像能力。 Based on the above-mentioned multi-party evidence, it was a national crime because the party leader ordered it. It is based on decades of historical experience in homicide, with the input of the entire state agency, and the support of the concentration camp-style living organ donor bank all over the country. The live organ harvesting massacre resulted in an explosive number of transplants! Therefore, the scale of the number is huge, beyond people's imagination. 《鐵證如山-系列講座》簡介 這是一部中、英雙語版系統地揭露中共活摘法輪功學員器官國家群體滅絕犯罪的大型教學片。影片呈現了追查國際十多年來對中共活摘調查的主要證據。其中包括對5名中共中央政治局常委、軍委副主席、國防部長、軍方總後勤部衛生部部長、政法委、“610”、法院、活摘現場目擊者、全國41家器官移植醫院的45個院長、主任、醫生等調查錄音。是全面瞭解和深入研究中共活摘罪行的大型速成資料片。 “Ironclad Irrefutable Evidence” is a Chinese and English documentary series exposing the CCP’s organ harvesting from live Falun Gong practitioners in China. It is a collection of more than a decade of investigation by the World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG). It includes recordings of evidence from five Committees of the Politburo of the Chinese Communist Party Central Committee: the former vice-chairman of the Military Commission, the former Minister of National Defense, the former head of health division of Department of the Central Military Commission, the Political Committee, and Legal Committee; the "610 Office," courts, on-site witnesses; and 45 hospital presidents, department directors, and doctors from 41 organ transplant hospitals in China. It is an informative resource that provides a comprehensive understanding and in-depth study of the CCP’s crime of live organ harvesting. 追查國際:http://www.zhuichaguoji.org/ 鐵證如山系列講座:http://www.zhuichaguoji.org/video 歡迎訂閱 【鐵證如山】YouTube 頻道: https://tinyurl.com/rja57wky
Show All
Comment 0