Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
121/3734
144 views • November 29, 2022

Hackers Abuse TikTok Challenge

NTD News
NTD News
Hackers have found a way to take advantage of a TikTok challenge and users' curiosity. A new scam uses malware disguised as a program to make the invisible, visible.
Comment 0