Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
973 views • May 19, 2022

Social Credit System to Launch in Europe

NTD News
NTD News
In Italy, the city of Bologna is set to launch a pilot program to reward citizens' good behavior. Critics say it's a social tool that resembles the Chinese Communist Party's own social credit system to monitor and control its population.
Comment 0