Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10714
201 views • August 10, 2022

The Grassroots Are Very Engaged: Tea Party Patriot’s Election Integrity Project

NTD News
NTD News
At CPAC 2022 in Dallas, Texas, NTD’s Paul Greaney sat down with Jenny Beth Martin, co-founder and president of Tea Party Patriots. They discussed the Tea Party Patriots’ Election Integrity Project amid the U.S. midterm elections.
Comment 0