Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
348 views • May 26, 2022

Vietnam Exports Soar Amid Decline in Shenzhen

NTD News
NTD News
As supply chains continue shifting out of China—beyond Mexico—Another indicator of that change may lie in China's neighbor Vietnam. The country’s exports soar as manufacturers shift away from China’s tech capital, Shenzhen.
Show All
Comment 0