Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10694
403 views • August 13, 2022

COVID-19 Vaccine Sidelines Immune System: Doctor

NTD News
NTD News
In an interview with NTD, epidemiology expert Dr. Paul Alexander recommended against giving the COVID-19 vaccine to young children under the age of 5. He says children need to train their immune systems, and the vaccine sidelines the natural immune system.
Comment 0