Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/7591
1,140 views • May 27, 2022

Gun Violence: Deeper Issues Behind Shootings

NTD News
NTD News
In just ten days, two mass shootings have taken the lives of innocent victims and shaken communities. President Joe Biden calls for common sense gun laws. But is that the solution? NTD explores the debates about stricter gun laws and some of the deeper issues behind the mass shootings.
Comment 0