Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
32/4436
69 views • December 2, 2022

Biggest Trade Partner and ‘Systemic Rival’: EU Stuck in Dilemma With China Relationship

NTD News
NTD News
The European Union's biggest trade partner and a "systemic rival" is China When European Council President Charles Michel met with Chinese leader Xi Jinping in Beijing, he sought to balance the two sides.
Show All
Comment 0