ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
25 views • September 22, 2022

Australian Community Gardens Connect City Dwellers

NTD News
NTD News
Community gardens are sprouting up in the backyards of Australians amid concerns about the rising cost of living and the preservation of urban spaces. Not only do they offer free produce, but they are also places for networking and interaction for isolated city dwellers.
Comment 0