Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
55/3734
174 views • December 5, 2022

China's Xi 'Unwilling' to Accept Western COVID-19 Vax?

NTD News
NTD News
Western-made COVID-19 vaccines aren't likely to reach China's 1.4 billion citizens any time soon. U.S. Director of National Intelligence Avril Haines said communist leader Xi Jinping is "unwilling to take a better vaccine from the West."
Show All
Comment 0