ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,461 views • May 19, 2022

上海の4月新車販売「ゼロ台」 ゼロコロナの影響

中国では各地でロックダウンが続いており、ゼロコロナ政策は中国経済に深刻なダメージを与えています。上海市では4月、新車が一台も売れませんでした。
Comment 0