ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
525 views • April 30, 2020

Beyond the Notes, Episode #4: Handkerchiefs

Get your dance shoes on and your hankies twirling! This episode of Beyond the Notes features Handkerchiefs, a buoyant, sparkling piece inspired by the joyful festival dances of northeast China. www.shenyun.com
Show All
Comment 0