ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
31/12203
49 views • January 13, 2023

Wisconsin and North Carolina Ban TikTok

NTD News
NTD News
Wisconsin, and North Carolina ban TikTok from state devices on security concerns. More than 20 other states have also banned TikTok, owned by Chinese technology conglomerate ByteDance, from state devices, including Ohio, New Jersey, and Arkansas, earlier this week.
Comment 0