ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
136 views • May 11, 2022

NTD Italia: Abortisti assediano la Corte Suprema dopo la fuga di notizie su una sentenza di importanza storica

NTD Italia
NTD Italia
- Le recinzioni di sicurezza riappaiono davanti al Campidoglio a Washington. Questa volta intorno alla Corte Suprema. Le cancellate invalicabili che avevano circondato il Campidoglio dopo il 6 gennaio, sono tornate per circondare l'edificio della Corte Suprema. Ci si aspetta che le proteste fuori dalla Corte Suprema si intensifichino in previsione della decisione ufficiale di ribaltare la posizione della corte stessa sull’aborto. - La sicurezza viene rafforzata intorno alla Corte Suprema, ma anche intorno ai giudici e alle loro famiglie. Questo a causa della fuoriuscita di notizie secondo cui la Corte starebbe per ribaltare la propria posizione sull’aborto. - Alla prima di Dinesh D'Souza del suo nuovo film 2000 Mules a Mar-a-Lago, abbiamo avuto la possibilità di parlare con l’ex giudice e deputato del Texas Louie Gohmert sul significato della fuga di notizie della Corte Suprema e sui potenziali danni a lungo termine per questa istituzione. - Diverse associazioni per la vita, denunciano quello che sembra essere l’omicidio di cinque bambini, avvenuto durante una procedura di aborto dopo nascita parziale. Il fatto è successo in una clinica abortiva di Washington a marzo. I video integrali in inglese: Capitol Report: https://youtu.be/u0nvaWz5uTQ NTD Evening News: https://youtu.be/V3eoCIoRpTs NTD Italia su Youmaker: https://youmaker.com/c/NTDItalia NTD Italia su Rumble: https://rumble.com/c/c-409364 NTD Italia su Telegram: https://t.me/s/ntditaly #CorteSupremaAbortisti #RoeVersusWade #2000Mules --------------------- ⭕️BYPASS Censorship: Watch our videos for FREE directly on https://www.ntd.com ⭕️Watch NTD on cable: http://www.NTD.com/TV - 💎Looking for real news that doesn’t spin the facts? Try our sister media The Epoch Times digital for $1: http://ept.ms/EpochNews1 💎Sign the petition to investigate, condemn, and reject the Chinese Communist Party ▶️https://rejectccp.com --------------------- ⭕️Watch more: NTD News Today https://bit.ly/NTDNewsTodayFullBroadcast NTD Evening News http://bit.ly/NTDEveningNewsFullBroad... NTD Business http://bit.ly/NTDBusinessFullBroadcast How the Specter of Communism Is Ruling Our World http://bit.ly/SpecterOfCommunismSeries NTD Featured Videos http://bit.ly/FeaturedVideosNTD --------------------- Facebook: https://facebook.com/NTDTelevision Twitter: https://twitter.com/news_ntd Parler: https://parler.com/#/user/ntdnews Telegram: https://t.me/s/NTDNews Rumble: https://rumble.com/c/NTDNews Instagram: https://instagram.com/ntdnews Minds: https://minds.com/NTD Gab: https://gab.com/NTDNews MeWe: https://mewe.com/p/ntdnews Contact us: https://www.ntd.com/contact-us.html
Show All
Comment 0