Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9148
842 views • July 4, 2022

Biden Facing Pushback Over Gas Station Tweet

NTD News
NTD News
The White House is facing pushback for a tweet on President Joe Biden’s Twitter account over the weekend. It called on gas stations to cut prices at the pump. Some responded by saying that blaming gas stations for high gas prices doesn’t make sense.
Comment 0