Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12038
198 views • September 28, 2022

Internal Pentagon Report: China Is Main Beneficiary of Key US Technology Research Efforts

Capitol Report
Capitol Report
China works to steal U.S. intellectual property, but now some say the communist regime could be the main beneficiary of key American tech research funds. Sen. Joni Ernst (R-Iowa) is sounding the alarm on an internal Pentagon report that sheds light on the issue.
Comment 0