Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9306
1,022 views • June 24, 2022

Reactions to SCOTUS Ruling on Concealed Carry

NTD News
NTD News
The Supreme Court's ruling Thursday—striking down New York state's concealed carry restrictions—is getting mixed reactions. The court ruled 6-to-3 that the U.S. Constitution protects an individual's right to carry a handgun in public for self-defense.
Comment 0